Evropský legislativní rámec

Článek 14 směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU) vyzývá členské státy, aby posoudily své možnosti v oblasti zefektivnění vytápění a chlazení. Kromě toho, podle článku 22 (3) směrnice EU o energii z obnovitelných zdrojů (2009/28/EC) je požadováno, aby členské státy uvedly konkrétní místa, vhodná pro výrobu z obnovitelných zdrojů, vyplývající z územního plánování, a dále pro umístění zařízení pro ústřední vytápění a chlazení.

Zajištění vytápění a chlazení je ryze regionální záležitostí. Tudíž, neexistuje jednotný evropský trh, což má za následek nedostatek přeshraniční spolupráce, ale navzdory tomu existují jednoduchá a přenosná řešení. I přes velmi pozitivní signály pro rozmach obnovitelných zdrojů v oblasti vytápění a chlazení, podpořených směrnicemi o energetické účinnosti a o obnovitelných zdrojích, dosažení vysoké úrovně využití obnovitelných zdrojů v těchto oblastech do roku 2020 a směřování k úplné dekarbonizaci v roce 2050 brání tři hlavní překážky: nedostatečné zmapování evropských kapacit v oblasti vytápění a chlazení; nedostatečné sdílení know-how a fakt, že většina národních plánů nebere v úvahu regionální potenciál a naopak, regionální plány nejsou napojeny na globální národní cíle.

Projekt STRATEGO se svými aktivitami snaží překonat všechny tyto překážky a pomoci národním a regionálním institucím zmapovat jejich potenciál, podpořit vzájemnou výměnu know-how a odborných znalostí a prostřednictvím systému koučování překlenout mezeru mezi politikou EU, národními cíli a efektivitou rozhodování na regionální úrovni.