Zarys polityki Unii Europejskiej

Artykuł 14. Dyrektywy (2012/27/EU) o efektywności energetycznej wzywa wszystkie państwa członkowskie do wykonania wszechstronnego oszacowania ich potencjału poprawy efektywności dla ciepła i chłodu. Dodatkowo art. 22.(3) Dyrektywy (2009/28/EC) o energii ze źródeł odnawialnych wymaga od państw członkowskich wskazania lokalizacji dla instalacji źródeł energii odnawialnej dla lokalnych sieci ciepła i chłodu.

Ciepło i chłód mają znaczenie przede wszystkim w wymiarze lokalnym/regionalnym. Tym samym nie istnieje „europejski rynek ciepła lub chłodu”, co też przekłada się na brak międzynarodowej współpracy w tym zakresie – mimo istnienia prostych do przekazania rozwiązań i doświadczeń. Co więcej, pomimo pozytywnych zapisów w/w dyrektyw pozostały trzy główne bariery do osiągnięcia celu jakim jest większy udział OZE w produkcji ciepła i chłodu w perspektywie do 2020r., a do 2050 pełnej dekarbonizacji sektora. Pierwszą z nich jest brak europejskiego atlasu ciepła i chłodu, następnie brak efektywnej wymiany wiedzy oraz a na koniec pozostaje do odnotowania fakt, że większość krajowych planów nie bierze pod uwagę lokalnych/regionalnych potencjałów (i vice-versa – lokalne plany przeważnie nie są powiązane z krajowymi celami).

Dlatego projekt STRATEGO dąży do przezwyciężenia wszystkich tych barier poprzez pomoc krajowym oraz lokalnym/regionalnym władzom w analizie ich potencjału, wsparciu wymiany wiedzy i doświadczeń – chociażby poprzez programy szkoleń, a także stara się wypełnić luki pomiędzy polityką UE, celami krajowymi i skutecznymi decyzjami na szczeblach lokalnych i regionalnych.